Stefan E. Lund 

NLP hjälper dig


Forma vägen till den framtid du önskar och övervinna hinder längs resan dit.


Nå dina mål, professionell framgång, harmonisk kommunikation, lyftande ledarskap, nå samförstånd, förändra beteenden, lös (ta bort) problem , konfliktlösning, stärk relationer, förändra inre dialoger, stärk självförtroendet, minska ångest och oro, hantera livets utmaningar, skapa positiva förändringar

Sammanfattningsvis erbjuder Neuro Lingvistisk Programmering en inspirerande möjlighet för personlig och professionell tillväxt. Genom att anamma dess principer och tekniker kan vi förändra våra tankar, känslor och beteenden på ett sätt som ger oss styrka, självförtroende och förmågan att leva våra liv enligt våra drömmar och ambitioner. Så varför inte utforska NLP och se hur det kan bidra till att skapa en mer positiv och inspirerande framtid för dig och de omkring dig?

Oändliga möjligheter med NLP: Förvandla ditt liv och nå dina drömmar genom kraften i Neuro Lingvistisk Programmering"

NLP är en kraftfull metod som har hjälpt många människor att övervinna hinder, utvecklas personligen och förbättra sina livskvaliteter. Genom att utforska hur vi kommunicerar med oss själva och andra kan NLP ge oss insikter som hjälper oss att skapa positiva förändringar och nå våra drömmar.
En av de mest inspirerande aspekterna av NLP är dess förmåga att förändra våra inre dialoger. Vi är alla bekanta med den inre rösten som ibland kan vara kritisk och begränsande. Genom att använda NLP-tekniker kan vi förändra dessa röster och ersätta dem med mer stärkande och positiva budskap. Detta kan hjälpa oss att öka självförtroendet, minska ångest och känna oss mer kapabla att hantera livets utmaningar.
NLP ger oss också verktyg för att förstå hur vi tolkar och lagrar information om våra erfarenheter. Detta är viktigt eftersom våra uppfattningar om verkligheten direkt påverkar våra känslor och beteenden. Genom att lära oss att återuppleva minnen på ett mer resursstarkt sätt kan vi förändra våra känslor och beteenden i enlighet med våra önskemål och behov.
Kommunikation är en annan central del av NLP, och genom att förbättra vår förmåga att kommunicera effektivt kan vi stärka våra relationer och förstå andra bättre. NLP lär oss att anpassa vårt språk och beteende till den person vi kommunicerar med, vilket ökar chansen att vi når fram med vårt budskap och skapar en känsla av samförstånd och harmoni.
NLP är inte bara användbart för personlig utveckling, utan även för professionell framgång. Många framstående ledare och framgångsrika personer inom näringslivet har använt NLP för att förbättra sina färdigheter i ledarskap, problemlösning, beslutsfattande och konflikthantering. Genom att förstå hur vi påverkas av vår kommunikation och våra tankar kan vi bli mer effektiva och framgångsrika i våra yrkesliv.
Mer om NLP tekniker och metoder


Transformational Attraction

Handlar om hur du förändrar dig själv och din utstrålning för att attrahera mer av de saker du vill ha i ditt liv.
Syftet är BÅDE att bli mer attraktiv för de saker du vill ha mer av i din tillvaro OCH – minst lika viktigt - att bli mer attraktiv för dig själv. Med andra ord: Att attrahera mera utan att kompromissa med sig själv.
Du kan använda Transformational Attraction för att attrahera situationer, människor, möjligheter. Du kan fokusera på att attrahera mera frihet, rikedom, lycka eller annat som du vill ha mer av.

Välja väg

När du har två val, så är det egentligen inte frågan om ett äkta “val” – det är snarare en fråga om “pest eller kolera”. Detta grundar sig delvis i att vi har en mönster-letnings-funktion i hjärnan som inte startar förrän vi har minst tre alternativ av något. Genom att känna till detta kan vi öka våra chanser i varje given situation där det verkar finnas två val, genom att lista ut det tredje. Man brukar säga att “Den som har flest valmöjligheter, brukar få dom resultat dom vill ha.” Genom att öva upp din förmåga att se fler alternativ, kan du också erbjuda andra detta i varje situation.

Det räcker ofta med en NLP session i detta ämne för att skapa påtagliga förbättringar av förmågan att välja.

Prestera som bäst när det gäller som mest

Exempel på några relaterade NLP-verktyg

 • Modellering – Metoden är i grunden enkel.

1. Skapa en dissocierad bild (sedd utifrån) av någon som agerar mästerligt inom det område du vill modellera. Lägg märke till alla sub-modaliteter: hur dom står, rör sig, talar, doftar, känns, låter.

2. Kliv in i bilden, och “känn” hur det skulle kännas att agera på exakt samma sätt, där du står, rör dig, talar, doftar, känns och låter på samma sätt.

Självklart innehåller modellering många fler aspekter än detta såsom strategier och djup liggande mönster, och att modellera någon kan kräva både tid och kunskaper. Modellering används inom idrott och bland musiker och skådespelare, men även naturligt hos barn. Tänk hur ett barn “härmar” (modellerar) vuxna i en given situation…

 • Association & Dissociation – Detta är två mycket användbara verktyg inom NLP: Förmågan att skilja på om du relaterar till något

1. Som att du är där och ser det/upplever det inifrån dig själv (associerad)

2. Som att du ser det utifrån, ser hela dig och alla andra (dissocierad)När du är associerad “känner” du ofta saker tydligare, bra likväl som dåligt. När du är “dissocierad” så är det lättare att få “distans” till något. Genom att medvetet skifta från det ena till det andra kan du ofta uppnå dom resultat du vill ha.

Efter någon eller några NLP sessioner har du snart blivit mästare på att prestera som bäst när det gäller som mest

Hantera & ta bort ångest, negativa känslor, självsabotage & depression

Alla beteenden har från början en positiv intention. Detta antagande kommer från terapeuten Milton Erickson, och det han syftade på är att alla beteenden, oavsett vad vi tycker om dom, hade från början ett positivt syfte.

NLP ger oss verktyg att leta rätt på syftet, förstå strukturen och hitta vägar bort från detta. Dessa känslor, inre upplevelser och beteenden styrs av det undermedvetna och den programmering av erfarenheter som finns där. Efter några NLP sessioner så har vi tränat in ett nytt "program" och helt enkelt programmerat om det som tidigare var ångest till att inte längre finnas.

Exempel på några relaterade NLP-verktyg

 • Positiv intention- Inom NLP kallar man det underliggande välmenande motivet till en handling eller ett beteende, även en negativ handling, för en positiv intention. Utifrån det perspektivet kan man exempelvis fråga sig vad den positiva intentionen är med den oro som finns. Svaret skulle kunna bli att du skall ta dig bort från ett visst sammanhang.

 • Sub-modaliteter – Sättet vi lagrar minnen i våra representationssystem påverkar hur vi reagerar på dom. Om du exempelvis har en bild av dig själv där du är fylld av oro. Kommer du troligen att hamna i en annan sinnesstämning än om du har en bild av att du är älskad, trygg och lung i ett sammanhang med människor som verkligen gillar dig. Genom att ändra “sub-modaliteterna” kan du förändra känslan och upplevelsen i olika situationer.

Med några NLP sessioner i bagaget så har du snart förändrat hele din tillvaro och upplevelserna av oro och ångest.

Övervinn fobier, rädsla, osäkerhet, dilemman & dåliga vanor

Alla människor har en bild av hur vi uppfattar verkligheten, och agerar utifrån den. Vi fastnar i mönster av rädsla för något som sker eller kan ske. En spindel, folksamling, höga höjer, flyga och så vidare.

Men när vi var nyfödda så fanns ingen av dessa rädslor hos oss. Det betyder att vi "lärt oss" själva att vara rädda för dessa situationer. Det är på sätt och vis väldigt bra, för då kan vi också "lära oss av" med dessa problem. Och för att göra det finns det ett några relaterade NLP-verktyg

 • Meta-modellen – Förklarar hur språk hjälper oss filtrera, generalisera och “trolla bort” information.

 • Milton-modellen – Bygger på den legendariska terapeuten Milton Ericksons sätt att tala med människor för att hjälpa dom till ett tillstånd där dom kan hitta den “större bilden” och vara mer intuitiva i sina tolkningar av sin situation.

 • Våra representationssystem – Alla sinnen kallas inom NLP för “representationssystem” och innefattar syn, hörsel, känsel, smak, lukt och balans. Vår situation är kodad genom dessa sinnen, och genom att förstå hur detta fungerar kan vi också förstå och förändra situationen.

 • Perceptuella positioner – En vanlig NLP-teknik för att utvärdera skillnaden mellan olika situationer, är att du tar vad som kallas för “andra” och “tredje” position, det vill säga den andra partens perspektiv i en konflikt, och sedan en tredje, kanske oberoende parts perspektiv, för att jämföra.

Det är vanligt att hanteringen av rädslor och fobier ganska snabbt ger goda förändringar och efter någon eller några sessioner är förändringen tydlig.

Ledarskap

Betyget är den respons du får
Vi tror ofta att när någon missförstår oss så är det något fel på den personen, inte på vår kommunikation. Både verbal och icke-verbal (kroppsspråk) kommunikation triggar respons i andra – man kan säga att det är omöjligt att inte kommunicera även om man är tyst. Poängen är att nå fram med ett budskap.

Exempel på några relaterade NLP-verktyg

 • Koppling – Inom NLP finns det ett antal konkreta sätt att anknyta till andra personer genom att läsa av och matcha både deras verbala och icke-verbala kommunikation (kroppsspråk/andning/energi)

 • Synka och Leda – När du vill få en person att se ditt perspektiv, underlättar det om du bildligt talat “tar dom i handen, och leder dom till din position, så att dom kan se saken ur ditt perspektiv”. Till exempel “Jag förstår att du just nu inte är med på det som föreslås. Men om du var det, vad skulle du då vilja veta mer för att fatta ett beslut?”.

 • Chunk up/Chunk down – Ibland missar man målet för att man inte har några konkreta detaljer. Detta är en teknik som bygger på att använda språkval för att medvetet zooma in på detaljer, eller röra sig mot ett fågelperspektiv, beroende på vad som är viktigast för målet

Försäljning

Strategier –

Inom NLP finns det en metod för att definiera strategier, såväl medvetna som omedvetna. Strategier för att göra bra, och dåliga val. Dessa kan formuleras som matematiska formler, och även om detta kan verka väldigt teoretiskt, så är tanken om att vi handlar efter en logik, om än outgrundlig i vissa lägen, ibland en uppfriskande tanke. När strategier formuleras inom NLP brukar man koda dom i våra sinnen, och om vi agerar internt (i) eller externt (e).Ett exempel på en strategi är hur man köper kläder genom skyltfönster:
1. Jag ser kläderna (Visuellt externt) 2. Jag fantiserar om hur jag ser ut om jag har kläderna på mig (Visuellt internt) 3. Jag tänker mig att jag rör mig i kläderna på en fest (Visuellt/Kinestetiskt internt) 4. Jag provar kläderna (visuellt/kinestetiskt externt) 5. Om bilden stämmer med känslan så köper jag kläderna.
Detta blir en strategisk formel där köparen går från visuell och känslomässig inlevelse till en fysik och praktisk upplevelse.

Den här strategiska resan kan vi ta med människor på i olika säljsammanhang.

Vad händer med strategin om jag handlar på internet istället?

Vad händer om du “lånar” någon annan strategi i en viss situation?

Efter ett par NLP sessioner har du med dig det som behövs för att ge dig nya framsteg

NLP Neuro-Lingvistisk Programmering

Metodik, verktyg och tekniker

Kropp & sinne är ett system

Kropp och sinne är ett system där den ena kontinuerligt påverkar den andra, vilket gör att vi kan läsa tankar i beteenden och kroppsspråk. Våra ögonrörelser kan avslöja våra interna sinnesprocesser. Andra icke-verbala signaler är tal, tempo, andningshastighet och axelhöjd. NLP lär oss bland annat hur vi kan uppmärksamma och tolka den icke-verbala kommunikationen, men också hur vi kan använda den för att exempelvis genom kroppen påverka sinnet för att uppnå optimala sinnestillstånd.

Exempel på några relaterade NLP-verktyg

 • Ankring – Ankring (triggers) är på många sätt en hypnos-teknik, men den fungerar utmärkt fristående och går ut på att kunna hamna i ett optimalt sinnestillstånd för den situation du befinner dig i, genom att “ankra” eller betinga det tillståndet. Ett exempel på detta är hur idrottsmän många gånger har en naturlig process för att tömma sinne och kropp innan en tävling. Inom mental träning för idrott har man använt ankring länge.

 • New Code NLP – Det som John Grinder, en av upphovsmännen till NLP, idag presenterar som utveckling inom NLP är vad han kallar för “New Code NLP” som bland annat går ut på att målmedvetet sätta kropp och sinne i ett optimalt resurstillstånd och ankra det för att kunna lösa utmaningar och prestera optimalt.

 • Eye Cues – Inom NLP finns en förklaringsmodell om hur vi måste flytta ögonen för att “hämta” eller “skapa” sinnesinformation internt. Du kan enkelt själv bilda dig en uppfattning genom att observera hur du, och andra, flyttar ögonen. Eye Cues, som det heter på engelska, postulerar att vi tittar uppåt för att hämta eller skapa bildminnen (visuell information) till höger och vänster för att hämta ljudminnen (suditiv information), och snett nedåt för att hämta känslominnen (kinestetisk information).

 • Mercedesmodellen – Det finns ett kretslopp i vårt “program” som hela tiden samlar information om vad som är “användbart” eller “rätt” och “mindre användbart” eller “fel”. Den här informationen samlas i ett “arkiv” som vi hämtar information ifrån som vi använder för att skapa strategier, tankar, känslor och beteenden. Man kan säga att dom skapar hur vi “är”.Ibland blir informationen i arkivet inaktuell, vilket påverkar våra tankar, känslor och handlingar. Genom att uppdatera den kan vi optimera dessa för den situation vi befinner oss i. Mercedesmodellen är till hjälp. Den utgår från hur symbolen för Mercedesbilarna ser ut – tre lika delar: – Tankar – Handlingar – Beteenden Tankar: Med tankar avses vårt reflekterande, observerande sinne, som för en inre dialog med bilder och filmer. I tankarna uttrycks även våra värderingar och trosuppfattningar eftersom vi ofta använder språk (inre dialog) för att uttrycka dom. Känslor: Våra känslor är i princip våra sinnestillstånd, och det pågår en kontinuerlig “dialog” mellan våra känslor och våra tankar. Exempel på känslor är arg, glad, stressad, orolig, ledsen, euforisk osv. Enligt boken Power vs Force av David R Hawkins, går det att gradera känslotillstånd på en energiskala, jag rekommenderar en titt på den. Beteenden: Våra beteenden är vad vi gör och säger. Detta inkluderar vårt kroppsspråk och all annan icke-verbal kommunikation, som micro-uttryck i ansiktet. Exempel på beteenden som NLP kan hjälpa oss ändra är alla som är oönskade, som nagelbitning, matvanor, träning och motivation.


Vill du veta mer om hur NLP kan hjälpa dig?

Alla beteenden har en positiv intention

Detta antagande kommer från hypnotisören och terapeuten Milton Erickson, och det han syftade på är att alla beteenden, oavsett vad vi tycker om dom, har en positivt syfte, en intention, och följer en struktur. NLP ger oss verktyg att leta rätt på detta syfte, förstå strukturen och hitta alternativa beteenden i de fall där våra beteenden påverkar våra liv negativt. Exempel på sådana beteenden kan vara att röka, äta sötsaker, bita på naglar eller dra på att komma igång med saker.

Exempel på några relaterade NLP-verktyg

 • Positiv intention- Inom NLP kallar man det underliggande välmenande motivet till en handling eller ett beteende, även en negativ handling, för en positiv intention. Man kan utifrån det här perspektivet exempelvis fråga sig vad den positiva intentionen bakom en smärta i axlarna kan vara, och svaret skulle kunna bli “att tala om för dig att du behöver köpa en bättre kontorsstol”.

 • Sub-modaliteter – Sättet vi lagrar minnen i våra representationssystem påverkar hur vi reagerar på dom. Om du exempelvis har en bild av att tala offentligt där du är jätteliten och alla som lyssnar ser hotfulla ut i ett vagt upplyst rum med skarpa skuggor, kommer du troligen att hamna i en annan sinnesstämning än om du har en bild av att du står lugn med självförtroende och kroppsspråk som Barack Obama eller någon annan, och att publiken ler vänligt och intresserat i ett varmt och mjuk ljus. Genom att ändra “sub-modaliteterna” i bilden: din storlek, publikens ansikten, ljusets kvalitet osv – kan du ändra hur du känner inför att tala offentligt.

Vill du veta mer om hur NLP kan hjälpa dig?

Modellera mästerlighet

För att förstå det här grundantagandet kan det hjälpa att förstå hur NLP började. Lingvistikern John Grinder och beteendepsykologistudenten Richard Bandler experimenterade med att “härma” några av dåtidens mest exceptionella terapeuter inom olika områden:

 • Fritz Perls inom gestaltterapi

 • Virginia Satir inom familjeterapi

 • Milton Erickson inom Hypnosterapi

Vad dom gjorde var att observera utan att teoretisera (reflektera) och lägga märke till all verbal och icke-verbal kommunikation och kalibrering. Sedan försökte dom “härma” exakt samma “beteende” för att se om dom kunde få samma resultat. Utöver dessa synliga delar av mästerskapet försöker man också hitta de strategier som personerna använder, och allra helst deras grundantaganden. Fungerade det så försökte dom lära någon annan samma metod, och se om även dom fick samma resultat. Om detta lyckades, menade man att man hade “modellerat” mästerskapet i ursprungsobjektet.

Man kan säga att det är ett intuitivt sätt att försöka uppnå någon annans resultat, eller mästerlighet.

Exempel på några relaterade NLP-verktyg

 • Modellering – Metoden för att modellera är i grunden enkel.

1. Skapa en dissocierad bild (sedd utifrån) av någon som agerar mästerligt inom det område du vill modellera. Lägg märke till alla sub-modaliteter: hur dom står, rör sig, talar, doftar, känns, låter.

2. Kliv in i bilden, och “känn” hur det skulle kännas att agera på exakt samma sätt, där du står, rör dig, talar, doftar, känns och låter på samma sätt.

Självklart innehåller modellering många fler aspekter än detta såsom strategier och djup liggande mönster, och att modellera någon kan kräva både tid och kunskaper. Modellering används inom idrott och bland musiker och skådespelare, men även naturligt hos barn. Tänk hur ett barn “härmar” (modellerar) vuxna i en given situation…

 • Association & Dissociation – Detta är två mycket användbara verktyg inom NLP: Förmågan att skilja på om du relaterar till något

1. Som att du är där och ser det/upplever det inifrån dig själv (associerad)

2. Som att du ser det utifrån, ser hela dig och alla andra (dissocierad) När du är associerad “känner” du ofta saker tydligare, bra likväl som dåligt. När du är “dissocierad” så är det lättare att få “distans” till något. Genom att medvetet skifta från det ena till det andra kan du ofta uppnå dom resultat du vill ha.

Vill du veta mer om hur NLP kan hjälpa dig?

Varje karta är unik

Verkligheten har många kartor, ungefär 8 miljarder... Alla människor har en karta av hur vi uppfattar verkligheten, och agerar utifrån denna karta. Genom att förstå att alla har olika kartor, och att vår egen karta kan behöva uppdateras kan vi lättare navigera i verkligheten. Det är ofta lättare att respektera andras agerande, genom att förstå deras kartor. NLP ger verktyg som gör det möjligt att förstå både din egen karta och andras.

Exempel på några relaterade NLP-verktyg

 • Meta-modellen – Förklarar hur språk hjälper oss filtrera, generalisera och “trolla bort” information.

 • Milton-modellen – Bygger på den legendariska hypnotisören Milton Ericksons sätt att tala med människor för att hjälpa dom till ett tillstånd där dom kan hitta den “större bilden” och vara mer intuitiva i sina tolkningar av sin karta.

 • Våra representationssystem – Alla sinnen kallas inom NLP för “representationssystem” och innefattar syn, hörsel, känsel, smak, lukt och balans. Vår karta är kodad genom dessa sinnen, och genom att förstå hur detta fungerar kan vi också förstå och förändra våra kartor.

 • Perceptuella positioner – En vanlig NLP-teknik för att utvärdera skillnaden mellan olika kartor, är att du tar vad som kallas för “andra” och “tredje” position, det vill säga den andra partens perspektiv i en konflikt, och sedan en tredje, kanske oberoende parts perspektiv, för att jämföra kartorna.


Informationssamtal

Vad är NLP och hur kan det hjälpa dig

Kostnadsfritt

Sänd mig ett mail stefan@stefanlund.com eller använd nedan formulär.

Namn E-post
Jag vill veta mer om hur Ångestkliniken kan hjälpa mig att hantera
Ångest, rädsla, oro, depression, fobier, hypokondri
Negativa känslor, stress, prestationsångest, trauman, relationer
Dåliga vanor, övervikt, alkoholism, kronisk smärta
Definiera målsättningar, måla upp bilden av framtiden och forma vägen dit
Hur går det till att få hjälp av NLP? Klicka i när det passar dig bäst så skall jag berätta för dig hur NLP fungerar och vilken hjälp du kan få. Kanske får du med dig något användbart tips eller förslag också. NLP Info samtal är helt utan kostnad. Välj det alternativ som passar det dig bäst.
Förmiddag
Eftermiddag
Kväll
Helg
Meddelande Skicka in
#NLP

Din förändring till det bättre


Jag finns här vid din sida som guide, stöd, hjälp och coach. Jag vill att du ska lyckas. För mig är det viktigt att du lyckas. Att du når dina mål och den förändring du vet att du behöver. Det är först när du är nöjd som jag är nöjd.

För mig är du viktig och jag ser fram emot att möta dig.

Välkommen!

Stefan E. Lund

Västra Bodarnevägen 57
 441 60    Alingsås

Stefan@stefanlund.com